پوستر دیواری

پوستر دیواری

پوستر یکی از انواع کاغذ دیواری است که بر اساس طرح و سایز سفارشی چاپ می گردد و دارای انواع معمولی و سه بعدی است. کاغذهای استفاده شده جهت چاپ پوستر نیز دارای انواع گوناگونی از لحاظ ضخامت و بافت هستند و عموما با قابلیت شستشو ارائه می گردند.

پوسترها بر حسب نوع طرح و کاربری آنها تقسیم بندی های خاصی دارند که از جمله آنها میتوان با توجه به کاربری به پوستر های دیواری و سقفی و بر حسب طرح به انواع پوستر با طرحهای هنری، منظره و طبیعت، کودک و نوجوان، حیوانات، شهر، نقشه جهان، وسایل نقلیه، نقاشی، مجسمه، غذا، سنتی، طلاکوب، زمینه و نقش، چهره، گل، خوشنویسی، رنسانس و سقفی و سه بعدی تقسیم بندی کرد.

مشاهده پوستر هنری
a2111

مشاهده پوستر منظره و طبیعت
n2159

مشاهده پوستر حیوانات
ta3039

مشاهده پوستر نقشه جهان
پوستر دیواری نقشه جهان A2182

مشاهده پوستر وسایل نقلیه
M11-11165

مشاهده پوستر نقاشی
a2098

BL-58
مشاهده پوستر غذا
M12-12138

مشاهده پوستر سنتی
پوستر دیواری سنتی M18-18262

مشاهده پوستر طلاکوب
G7004

مشاهده پوستر چهره
TA3040

مشاهده پوستر گل
n2167

مشاهده پوستر خوشنویسی
پوستر دیواری خوشنویسی a2124

مشاهده پوستر اداری و تجاری
PB208

مشاهده پوستر زمینه و نقش
PR-52

مشاهده پوستر جهان
W2208

مشاهده پوستر مجسمه
M18-1875